Seminarium z ekonometrii finansowej
Seminaria odbywają się w piątki w godz. 15:00-17:00, w sali B1-38 budynku Wydziału Matematyki i Informatyki  UAM (ul. Umultowska 87) i rozpoczynają się krótkim spotkaniem przy herbacie. Przewidujemy prezentację własnych wyników uczestników seminarium oraz wykłady szkoleniowe. Do wygłaszania referatów zapraszani są również specjaliści spoza Poznania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Ryszard Doman                                                                                   

Małgorzata Doman     

                                                                                                                                           kontakt        

 • 23.03.2018  
  Katarzyna Włosik
  Płynność rynku kryptowalut - analiza komparatywna giełd o zasięgu lokalnym i zasięgu światowym

 • 9.03.2018  
  Piotr Płuciennik
  Skutki kryzysu zadłużeniowego w krajach Europy Południowej dla wiarygodności kredytowej polskich obligacji skarbowych

 • 23.02.2018  
  Kamil Goral
  Progowe modele autogregresyjne - przykłady zastosowań na rynku finansowym

 • 1.12.2017  
  Blanka Łęt
  Crude oil and agricultural futures markets. Linkages on the North American and European market

 • 24.11.2017  
  Dominika Machowska
  Decay effect in the Lanchester model: The case of a growing market

 • 13.10.2017  
  Małgorzata Just
  Przenoszenie ryzyka ekstremalnego między rynkami kontraktów futures na zboża i oleiste

 • 6.10.2017  
  Karolina Tura-Gawron, Magdalena Szyszko
  Consumers’ Inflation Expectations in the Euro Area. The “Old” and the “New Approach” to Heterogeneity Analysis

 • 19.05.2017  
  Julita Wyrwał
  Relacje pomiędzy prawdopodobieństwem niewypłacalności firm polskich a sytuacją makroekonomiczną.

 • 12.05.2017  
  Piotr Płuciennik, Magdalena Szyszko
  The Dependences of Consumers’ Inflation Expectations and Some Macroeconomic Indicators. A Copula Approach

 • 7.04.2017  
  Małgorzata Just
  Zależności pomiędzy cenami na terminowych rynkach surowców rolnych

 • 24.03.2017  
  Barbara Będowska-Sójka
  Dynamika miar płynności wokół skoków - analiza intraday

 • 10.03.2017  
  Przemysław Garsztka
  Asymetria informacji na GPW

 • 24.02.2017  
  Michał Wójtowicz
  Konstrukcja portfela inwestora o krótkim horyzoncie czasowym

 • 20.01.2017  
  Robert Szóstakowski
  A review of forecasting methods according to the Hurst ratio segmentation of ultra-high frequency data from currency markets
  From statistical methods to machine learning time series forecasting

 • 13.01.2017  
  Marcin Bartkowiak, Aleksandra Rutkowska
  Black-Litterman model with multiple experts linguistic views

 • 9.12.2016  
  Julita Wyrwał
  Relacje pomiędzy sferą realną i finansową gospodarki - przegląd literatury

 • 25.11.2016  
  Blanka Łęt
  Co wpływa na dynamikę cen terminowych gazu ziemnego Henry Hub?

 • 4.11.2016  
  Marcin Bartkowiak
  Uogólnione stochastyczne modele śmiertelności wiek-okres-kohorta

 • 21.10.2016  
  Piotr Płuciennik, Magdalena Szyszko
  Oczekiwania inflacyjne uczestników rynku. Analiza z wykorzystaniem kopuli

 • 20.05.2016  
  Krzysztof Piontek
  Przedziałowa estymacja Value-at-Risk i Expected Shortfall w modelach klasy AR-GARCH

 • 6.05.2016  
  Agata Kliber
  Wpływ czynników makroekonomicznych na kształtowanie się zmienności kontraktów sCDS w Polsce - ujęcie dzienne

 • 15.04.2016  
  Daniel Papla
  Porównanie wykorzystania warunkowego współczynnika korelacji i warunkowych funkcji kopula jako narzędzi analizy zarażania rynków finansowych i gospodarki

 • 18.03.2016  
  Małgorzata Just
  Przyczynowość w sensie Grangera pomiędzy cenami kontraktów futures na surowce rolne na giełdach w Europie a cenami surowców rolnych w Polsce

 • 26.02.2016  
  Grzegorz Szwałek
  Wpływ skorelowania zmiennych na wartość opcji w metodzie Datara-Mathewsa. Próba analizy ryzyka inwestycji

 • 8.01.2016  
  Sabina Nowak
  Metody oceny zjawiska wygładzania dywidend na wybranych giełdach papierów wartościowych

 • 4.12.2015  
  Blanka Łęt
  Modelowanie zmienności w długich szeregach czasowych - porównanie modelu z przełączeniami typu Markowa i Spline-GARCH

 • 27.11.2015  
  Aleksandra Rutkowska, Dariusz Walczak
  Projects' ranking for participatory budget based on fuzzy TOPSIS method

 • 23.10.2015  
  Piotr Płuciennik, Agata Kliber
  Wykorzystanie dynamicznej kopuli do badania kierunków transmisji kryzysu zadłużeniowego

 • 16.10.2015  
  Przemysław Janicki
  Estymacja spreadu kredytowego implikowanego w cenach instrumentów dłużnych. Podejście ekonometryczne

 • 29.05.2015  
  Grzegorz Piekarski
  Modele wyceny opcji europejskich i amerykańskich

 • 15.05.2015  
  Marcin Bartkowiak
  Metody modelowania śmiertelności

 • 17.04.2015  
  Przemysław Janicki
  Optymalizacja portfela inwestycji przy wykorzystaniu szeregów stóp zwrotu o różnej długości

 • 20.03.2015  
  Grzegorz Szwałek
  Opcje rzeczywiste w wycenie projektów górniczych na wybranym przykładzie - analiza porównawcza

 • 13.03.2015  
  Aleksandra Rutkowska
  Investor’s satisfaction with fuzzy risk aversion and regret parameter

 • 6.03.2015  
  Filip Gurgul
  Prognozowanie z wykorzystaniem rynków predykcyjnych - badanie empiryczne

 • 23.01.2015  
  Marcin Bartkowiak
  Ryzyko długowieczności

 • 9.01.2015  
  Filip Gurgul
  Prognozowanie z wykorzystaniem rynków predykcyjnych

 • 5.12.2014  
  Małgorzata Just
  Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku towarów rolnych

 • 14.11.2014  
  Sebastian Piotrowski
  Bayesowska estymacja ryzyka płynności w modelu CAPM. Badania empiryczne

 • 17.10.2014  
  Piotr Płuciennik
  Zastosowanie modeli z przełączaniem typu Markowa do identyfikacji wydarzeń, które w największym stopniu zdeterminowały sytuację na polskim rynku międzybankowym

 • 30.05.2014  
  Piotr Płuciennik
  Wpływ premii za ryzyko kredytowe i płynność na kształtowanie się spreadu WIBOR-OIS

 • 23.05.2014  
  Eliza Buszkowska
  Dynamika notowań giełdowych a ostatni kryzys finansowy

 • 11.04.2014  
  Aleksandra Rutkowska
  Optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności Liu

 • 28.03.2014  
  Sebastian Piotrowski
  Model równowagi rynku kapitałowego z ryzykiem płynności

 • 14.03.2014  
  Krzysztof Echaust
  Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku futures w Polsce

 • 7.03.14  
  Aleksander Mercik
  Modele stochastycznej wariancji w prognozowaniu wartości zagrożonej i expected shortfall

 • 17.01.2014  
  Piotr Płuciennik
  Zastosowanie modeli przełącznikowych Markowa do oceny kondycji sektora bankowego w Polsce

 • 10.01.2014  
  Paweł Sakowski,Robert Ślepaczuk
  Does historical volatility term structure contain valuable information for predicting volatility futures and index futures?

 • 13.12.2013  
  Witold Orzeszko
  Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w ekonomicznych szeregach czasowych

 • 6.12.2013  
  Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior
  Wpływ cen paliw na procesy inflacyjne w gospodarce polskiej

 • 29.11.2013  
  Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber
  Oczekiwania czy stan gospodarki - co wpływa na kształtowanie się cen kontraktów CDS w Polsce?

 • 22.11.2013  
  Krzysztof Piontek
  Analiza mocy wybranych testów metod szacowania wartości zagrożonej – podejście symulacyjne

 • 15.11.2013  
  Blanka Łęt
  Zastosowanie modelu MS-GARCH-in-Mean z trzema stanami - analiza polskiego rynku akcji

 • 11.10.2013  
  Milda Burzała
  Analiza kospektralna w badaniu efektów zarażania na rynku kapitałowym. Zmiany jednoczesne czy opóźnione?

 • 24.05.2013  
  Piotr Płuciennik
  Co determinuje spready WIBOR-OIS?

 • 17.05.2013  
  Paweł Olsza
  Wpływ kryzysu finansowego na rynek międzybankowy instrumentów pochodnych stopy procentowej

 • 19.04.2013  
  Małgorzata Straszewska
  Zmienność kursów walut wybranych krajów europejskich w latach 1973 - 1998

 • 12.04.2013  
  Tomasz Chruściński
  Współzależność giełd papierów wartościowych w aspekcie procesów globalizacyjnych

 • 22.03.2013  
  Mirosława Żurek
  Modele SEM jako narzędzie oceny wpływu czynników behawioralnych na decyzje podejmowane przez inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym

 • 15.03.2013  
  Anna Kodym
  Wpływ zmian politycznych na rosyjski rynek finansowy

 • 22.02.2013  
  Małgorzata Doman
  Mikrostruktura giełd papierów wartościowych - teoria i rzeczywistość

 • 14.12.2012  
  Małgorzata Ćwiek
  Unia walutowa w kryzysie - badanie determinant i współzależności wiarygodności kredytowej państw strefy euro mierzonej notowaniami kontraktów CDS

 • 23.11.2012  
  Paweł Olsza
  Metody konstrukcji krzywej terminowej stóp procentowych po kryzysie płynności rynku międzybankowego z lat 2007 - 2009

 • 16.11.2012  
  Barbara Będowska-Sójka
  Analiza zdarzeń w danych śróddziennych

 • 9.11.2012  
  Krzysztof Echaust
  Czy stosowanie rozkładu normalnego w pomiarze VaR jest rzeczywiście błędne?

 • 19.10.2012  
  Adam Misiorek
  Krótkoterminowe prognozowanie i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie energetycznym z wykorzystaniem modeli niegaussowskich

 • 5.10.2012  
  Piotr Płuciennik, Agata Kliber, Paweł Kliber
  Wpływ światowego kryzysu gospodarczego 2007-2009 na rynek międzybankowy w Polsce

 • 18.05.2012  
  Józef Stawicki
  Klasyczne, niejednorodne i rozmyte łańcuchy Markowa

 • 20.04.2012  
  Rafał Weron
  Modelowanie spotowych cen energii elektrycznej

 • 13.04.2012  
  Katarzyna Bień-Barkowska
  Modelowanie dynamiki zleceń w systemie Reuters Dealing 3000 Spot Matching. Zastosowanie wielostanowych asymetrycznych modeli ACD.

 • 30.03.2012
  Piotr Płuciennik
  Kryzys finansowy 2007-2011 w Polsce. Co nam mówią spready WIBOR-OIS?

 • 23.03.2012  
  Paweł Kufel
  Liniowy zgodny dynamiczny model ekonometryczny jako predyktor zależności nieliniowych.

 • 9.03.2012  
  Maciej Kostrzewski
  Skoki wartości w finansowych szeregach czasowych - model Mertona i model Koua. Podejście bayesowskie

 • 24.02.2012
  Marcin Bartkowiak
  Inwestycje społecznie odpowiedzialne i ich efektywność na rynku polskim

 • 13.01.2012
  Krzysztof Echaust i Małgorzata Just
  Geometria kryzysu finansowego na podstawie akcji notowanych na GPW w Warszawie

 • 16.12.2011  
  Jarosław Krajewski
  Zastosowanie dynamicznych modeli czynnikowych do modelowania i prognozowania wybranych procesów makroekonomicznych

 • 25.11.2011
  Barbara Będowska-Sójka
  Periodyczne wzorce zmienności w danych śróddziennych

 • 18.11.2011
  Blanka Łęt
  Testowanie przyczynowości w sensie Grangera w ryzyku: rynek surowców energetycznych a globalny rynek finansowy

 • 21.10.2011
  Agata Kliber
  Środkowoeuropejski rynek instrumentów CDS - badanie współzależności i powiązań

 • 14.10.2011  
  Magdalena Osińska
  Metody opisu i analizy zależności przyczynowych w ekonomii

 • 7.10.2011
  Ludmiła Karbowniczek
  Zakres stosowalności modelu Log-Periodic Power Law

 • 20.05.2011
  Karolina Koziorowska
  Składnikowa, przyrostowa i marginalna wartość zagrożona

 • 6.05.2011
  Piotr Płuciennik
  Szacowanie premii za ryzyko na polskim rynku międzybankowym

 • 8.04.2011 
  Paweł Sakowski
  Wycena opcji indeksowych na danych wysokiej częstotliwości. Analiza porównawcza

 • 1.04.2011 
  Paweł Radwański
  Determinanty zmian rentowności polskich obligacji skarbowych

 • 18.03.2011
  Blanka Łęt
  Analiza zależności pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej WTI a U.S. Dollar Index

 • 11.03.2011
  Małgorzata Doman
  Modelowanie dynamiki korelacji w dużych portfelach: O-GARCH, DECO i MacGyver

 • 4.03.2011
  Ryszard Doman
  Czym kryzys z lat 2007-2009 różnił się od poprzednich? Analiza ekonometryczna dynamiki zależności na globalnym rynku finansowym

 • 21.01.2011
  Małgorzata Straszewska
  Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na zmienność kursu złotego

 • 14.01.2011
  Paweł Kliber
  Zmiany aktywności GPW - modelowanie na podstawie danych transakcyjnych za pomocą niejednorodnych procesów Poissona

 • 26.11.2010
  Michał Łukowski
  Wycena opcji menedżerskich

 • 19.11.2010 
  Andrzej Bernatowicz
  Wpływ informacji makroekonomicznych na stopy zwrotu z indeksu WIG20

 • 5.11.2010
  Anna Kodym
  Wpływ kryzysu amerykańskiego na kształtowanie się indeksów giełdowych rynków wschodzących

 • 22.10.2010 
  Blanka Łęt
  Model HAR: różne składowe zmienności na rynku surowców energetycznych

 • 15.10.2010 
  Piotr Płuciennik
  Badanie spreadu pomiędzy stawką POLONIA i stopą referencyjną

 • 21.05.2010 
  Katarzyna Koziorowska
  Warunkowa wartość zagrożona jako narzędzie do zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych

 • 7.05.2010
  Marcin Bartkowiak
  Transformata Esschera i jej wykorzystanie do wyceny opcji

 • 23.04.2010 
  Mateusz Pipień
  Prognozy Banku Centralnego - rola, wyzwania i współczesne tendencje na przykładzie Narodowego Banku Polskiego

 • 16.04.2010
  Barbara Będowska-Sójka
  Badania skoków w szeregach zwrotów z akcji spółek z WIG20

 • 26.03.2010
  Dominik Śliwicki
  Estymacja jądrowa w analizie ekonometrycznej

 • 19.03.2010
  Małgorzata Wiśniewska
  Wybrane teorie kursu równowagi

 • 12.03.2010 
  Jacek Kwiatkowski
  Modele STUR w średniej i wariancji - postać, własności oraz zastosowanie w analizie szeregów finansowych

 • 5.03.2010
  Blanka Łęt
  Value-at-Risk na rynku surowców energetycznych

 • 22.01.2010
  Eliza Buszkowska
  Zmienność implikowana

 • 15.01.2010
  Piotr Płuciennik
  Wykorzystanie modelu O-GARCH do modelowania stóp procentowych

 • 8.01.2010 
  Marcin Bartkowiak
  Teoretyczne podstawy wyceny opcji - modele z czasem ciągłym

 • 11.12.2009
  Karolina Koziorowska
  Porównanie metod optymalizacji portfela na niejednolitych danych

 • 27.11.2009
  Blanka Łęt
  Rynek surowców energetycznych

 • 20.11.2009
  Barbara Będowska-Sójka
  Interdependence between Polish, French and German Stock Markets – Evidence from Intraday Data

 • 13.11.2009
  Agata Kliber
  Wpływ ogłoszeń agencji ratingowych na zmienność kursów walutowych złotego i forinta

 • 16.10.2009 
  Aleksander Welfe
  Modelowanie na podstawie szeregów czasowych generowanych przez procesy I(1)

 • 9.10.2009
  Marcin Bartkowiak
  Teoretyczne podstawy wyceny opcji

 • 22.05.2009

Agata Kliber
Wpływ kryzysu 2008/2009 na zmianę zależności między kursem forinta a złotego

Barbara Będowska-Sójka i Agata Kliber
Zmienność zrealizowana na tle wybranych parametrycznych metod wyznaczania zmienności

 • 24.04.2009
  Piotr Płuciennik
  Badanie finansowych szeregów czasowych za pomocą modeli z czasem ciągłym

 • 17.04.2009
  Barbara Będowska-Sójka
  Wpływ amerykańskich ogłoszeń makroekonomicznych na na zmienność CAC40 i DAX

 • 3.04.2009
  Paweł Kliber
  Estymacja spektrum osobliwości jako metoda badania skoków cen

 • 20.03.2009 
  Jacek Osiewalski
  Bayesowskie porównywanie modeli ekonometrycznych i łączenie wiedzy                                                            

 • 13.03.2009
  Blanka Minc
  Performance attribution

 • 13.02.2008
  Agata Kliber
  Przenoszenie zmienności stóp procentowych w krajach Europy Środkowej

 • 30.01.2008
  Dorota Wiśniewska
  Istota, efekty i problemy połączenia analizy dyskryminacyjnej i analizy wskaźników technicznych
  w celu prognozowania krótko i długookresowych zmian cen akcji

 • 9.01.2009
  Karolina Koziorowska
  Wykorzystanie warunkowej wartości zagrożonej w budowaniu strategii zabezpieczających

 • 28.11.2008
  Krzysztof Ogrodnik
  Dynamika wielowymiarowych danych finansowych o wysokiej częstotliwości

 • 21.11.2008
  Blanka Minc
  Zależności między kursem gotówkowym a kursem terminowym wybranych kontraktów terminowych
  notowanych na GPW w Warszawie

 • 14.11.2008
  Eliza Buszkowska
  Porównywanie prognoz zmienności indeksu WIG20 i ich kombinacji za pomocą zbioru ufności modeli

 • 7.11.2008
  Piotr Płuciennik
  Wykorzystanie uogólnionej metody momentów do estymacji modeli dyfuzji

 • 24.10.2008
  Katarzyna Gierej
  Modelowanie ryzyka kredytowego

 • 30.05.2008
  Krzysztof Ogrodnik
  Optymalizacja warunkowej wartości zagrożonej (współautor: Karolina Koziorowska)

 • 9.05.2008
  Eliza Buszkowska
  Wybór najlepszych modeli prognostycznych zmienności indeksu WIG20 przy użyciu metody zbioru
  ufności modeli

 • 25.04.2008
  Piotr Płuciennik
  Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości do testowania skoków w procesach generujących dane na polskim rynku finansowym

 • 18.04.2008
  Barbara Będowska-Sójka
  Wpływ amerykańskich ogłoszeń makroekonomicznych na zwroty z indeksu WIG

 • 11.04.2008
  Małgorzata Wiśniewska
  Zmiany strukturalne w szeregach kursów walutowych

 • 4.04.2008 
  Małgorzata Doman 
  Strefy wpływów dominujących walut w gospodarce światowej

 • 14.03.2008
  Katarzyna Gierej
  Długa pamięć w szeregach stóp zwrotu i w szeregach zmienności indeksów giełdowych

 • 7.03.2008
  Karolina Koziorowska
  Miary ryzyka

 • 29.02.2008
  Paweł Kliber
  Podstawy modelowania stopy procentowej (2)

 • 18.01.2008
  Paweł Kliber
  Podstawy modelowania stopy procentowej

 • 11.01.2008
  Krzysztof Ogrodnik
  Ograniczenia klasycznego modelu optymalizacji portfela. Propozycja modyfikacji.

 • 14.12.2007
  Piotr Płuciennik
  Wykorzystanie wariacji wielopotęgowych do konstrukcji testów na występowanie skoków

 • 23.11.2007
  Eliza Buszkowska
  Testowanie nadrzędnej zdolności predyktywnej

 • 16.11.2007
  Barbara Będowska-Sójka
  Analiza zdarzeń z wykorzystaniem modeli GARCH

 • 26.10.2007
  Małgorzata Doman
  Modelowanie mikrostruktury polskiego rynku finansowego

 • 19.10.2007
  Marcin Bartkowiak
  Podstawy wyceny opcji

 • 12.10.2007
  Ryszard Doman
  Metody przestrzeni stanów w analizie szeregów czasowych

 • 25.05.2007
  Marcin Wiśniewski
  Ocena zdolności kredytowej gmin w Polsce

 • 18.05.2007
  Marcin Bartkowiak
  Zastosowanie modeli przełącznikowych do wyceny opcji

 • 20.04.2007
  Eliza Buszkowska
  Porównywanie zdolności prognostycznych modeli zmienności (2)

Piotr Płuciennik
Wykorzystanie zmienności zrealizowanej do estymacji procesów stochastycznych z czasem ciągł
ym

 • 13.04.2007
  Barbara Będowska-Sójka
  Reakcja rynku na informacje o ogłoszeniu dywidendy

 • 30.03.2007
  Eliza Buszkowska
  Porównywanie zdolności prognostycznych modeli zmienności

 • 23.03.2007
  Krzysztof Ogrodnik
  Uproszczone metody estymacji modeli MGARCH

 • 9.03.2007
  Karolina Koziorowska
  Warunkowa wartość zagrożona

 • 16.02.2007
  Piotr Płuciennik
  Analiza ekonometryczna zmienności zrealizowanej

 • 12.01.2007
  Marcin Bartkowiak
  Zastosowanie modeli GARCH do wyceny opcji

 • 5.01.2007
  Barbara Będowska-Sójka
  Modele dyskretnego wyboru

 • 15.12.2006
  Eliza Buszkowska
  Metody bootstrapowe we wnioskowaniu statystycznym

 • 8.12.2006
  Krzysztof Ogrodnik
  Prognozowanie optymalnej struktury portfela akcji

 • 24.11.2006
  Małgorzata Doman
  Dynamika rozkładów warunkowych procesów finansowych (2)

 • 17.11.2006
  Piotr Płuciennik
  Modeling and forecasting the implied volatility of the WIG20 index

 • 10.11.2006
  Agata Kliber
  Przenoszenie zmienności stopy procentowej pomiędzy stopami o różnym terminie do wykupu

 • 27.10.2006
  Paweł Kliber
  Modelowanie cen akcji za pomocą procesów Lévy'ego

 • 20.10.2006
  Małgorzata Doman
  Dynamika rozkładów warunkowych procesów finansowych (1)

 • 13.10.2006
  Ryszard Doman
  25 lat ekonometrii finansowej