Seminarium z ekonometrii finansowej
Spotkania w ramach środowiskowego seminarium SEFIN rozpoczęły się w 2006 roku z inicjatywy pani prof. Małgorzaty Doman (UEP) i pana prof. Ryszarda Domana (UAM). Byli oni organizatorami seminarium w latach 2006-2019. Spotkania odbywały się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Od 2020 roku seminarium jest łącznym przedsięwzięciem trzech uczelni: UAM, UEP i WSB. Z ramienia UAM seminarium reprezentuje pan Piotr Płuciennik, z ramienia WSB pani Magdalena Szyszko, z ramienia UEP panie: Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber i Aleksandra Rutkowska.
W semestrze letnim 2019/2020 seminaria odbywają się w piątki w godz. 12:00-14:00, w budynku CEUE Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; UEP (al. Niepodległości 10). W ramach seminarium odbywają się prezentacje własnych wyników uczestników oraz wykłady szkoleniowe. Do wygłaszania referatów zapraszani są również specjaliści spoza Poznania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Uwaga: Startujemy w semestrze letnim 2019/2020

                                                                                   

    

                                                                                                                                           kontakt        

 • 20.03.2020  
  Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber, Aleksandra Rutkowska
  Szkolenie z pisania prac w Overleafie (0.12 CEUE), godzina 12.30-14.30. Link do zapisów UWAGA: szkolenie zostaje przeniesione na inny termin - zainteresowani dostaną o nim informację mailową.

 • 24.05.2019  
  Jakub Morkowski
  Inwestowanie w waluty z wykorzystaniem sieci neuronowych i zbiorów rozmytych

 • 10.05.2019  
  Robert Szóstakowski
  Prognozowanie danych wysokich częstotliwości za pomocą metod uczenia maszynowego

 • 12.04.2019  
  Marcin Bartkowiak, Aleksandra Rutkowska
  Linguistic recommendation in portfolio selection - empirical cases

 • 29.03.2019  
  Piotr Płuciennik
  Wykorzystanie modeli Copula-GARCH oraz M-GARCH w identyfikacji czynników determinujących spread WIBOR-OIS

 • 15.03.2019  
  Małgorzata Just, Aleksandra Łuczak
  Zastosowanie modeli Copula-GARCH i metod klasyfikacji rozmytej do oceny warunkowej struktury zależności na rynkach towarowych kontraktów futures

 • 1.03.2019  
  Aleksandra Rutkowska, Magdalena Szyszko
  Testowanie własności oczekiwań inflacyjnych z wykorzystaniem metody dynamic time warping

 • 11.01.2019  
  Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber
  Powiązania między płynnością a zmiennością na przykładzie GPW

 • 30.11.2018  
  Justyna Mokrzycka
  Badanie efektu zarażania z zastosowaniem bayesowskich dynamicznych modeli t-Copula-GARCH

 • 16.11.2018  
  Blanka Łęt
  Wyniki testu przyczynowości w rozkładzie - analiza notowań spółek rafineryjnych i surowcowych

 • 26.10.2018  
  Marcin Bartkowiak, Aleksandra Rutkowska
  Model averaging approach to forecasting the general level of mortality

 • 12.10.2018  
  Radosław Marciniak
  Analiza techniczna rynków nieruchomości mieszkaniowych za pomocą świec siły względnego popytu

 • 25.05.2018  
  Magdalena Ulrichs
  Transmisja szoków monetarnych i finansowych w Polsce. Wnioski z modelu MS-VAR

 • 11.05.2018  
  Krzysztof Echaust, Małgorzata Just
  Syntetyczny indeks korelacji: zastosowanie na rynkach akcji i towarowych kontraktów futures

 • 20.04.2018  
  Aleksandra Rutkowska, Marcin Bartkowiak
  Experton approach to vague information in portfolio selection problem with many views

 • 23.03.2018  
  Katarzyna Włosik
  Płynność rynku kryptowalut - analiza komparatywna giełd o zasięgu lokalnym i zasięgu światowym

 • 9.03.2018  
  Piotr Płuciennik
  Skutki kryzysu zadłużeniowego w krajach Europy Południowej dla wiarygodności kredytowej polskich obligacji skarbowych

 • 23.02.2018  
  Kamil Goral
  Progowe modele autogregresyjne - przykłady zastosowań na rynku finansowym

 • 1.12.2017  
  Blanka Łęt
  Crude oil and agricultural futures markets. Linkages on the North American and European market

 • 24.11.2017  
  Dominika Machowska
  Decay effect in the Lanchester model: The case of a growing market

 • 13.10.2017  
  Małgorzata Just
  Przenoszenie ryzyka ekstremalnego między rynkami kontraktów futures na zboża i oleiste

 • 6.10.2017  
  Karolina Tura-Gawron, Magdalena Szyszko
  Consumers’ Inflation Expectations in the Euro Area. The “Old” and the “New Approach” to Heterogeneity Analysis

 • 19.05.2017  
  Julita Wyrwał
  Relacje pomiędzy prawdopodobieństwem niewypłacalności firm polskich a sytuacją makroekonomiczną.

 • 12.05.2017  
  Piotr Płuciennik, Magdalena Szyszko
  The Dependences of Consumers’ Inflation Expectations and Some Macroeconomic Indicators. A Copula Approach

 • 7.04.2017  
  Małgorzata Just
  Zależności pomiędzy cenami na terminowych rynkach surowców rolnych

 • 24.03.2017  
  Barbara Będowska-Sójka
  Dynamika miar płynności wokół skoków - analiza intraday

 • 10.03.2017  
  Przemysław Garsztka
  Asymetria informacji na GPW

 • 24.02.2017  
  Michał Wójtowicz
  Konstrukcja portfela inwestora o krótkim horyzoncie czasowym

 • 20.01.2017  
  Robert Szóstakowski
  A review of forecasting methods according to the Hurst ratio segmentation of ultra-high frequency data from currency markets
  From statistical methods to machine learning time series forecasting

 • 13.01.2017  
  Marcin Bartkowiak, Aleksandra Rutkowska
  Black-Litterman model with multiple experts linguistic views

 • 9.12.2016  
  Julita Wyrwał
  Relacje pomiędzy sferą realną i finansową gospodarki - przegląd literatury

 • 25.11.2016  
  Blanka Łęt
  Co wpływa na dynamikę cen terminowych gazu ziemnego Henry Hub?

 • 4.11.2016  
  Marcin Bartkowiak
  Uogólnione stochastyczne modele śmiertelności wiek-okres-kohorta

 • 21.10.2016  
  Piotr Płuciennik, Magdalena Szyszko
  Oczekiwania inflacyjne uczestników rynku. Analiza z wykorzystaniem kopuli

 • 20.05.2016  
  Krzysztof Piontek
  Przedziałowa estymacja Value-at-Risk i Expected Shortfall w modelach klasy AR-GARCH

 • 6.05.2016  
  Agata Kliber
  Wpływ czynników makroekonomicznych na kształtowanie się zmienności kontraktów sCDS w Polsce - ujęcie dzienne

 • 15.04.2016  
  Daniel Papla
  Porównanie wykorzystania warunkowego współczynnika korelacji i warunkowych funkcji kopula jako narzędzi analizy zarażania rynków finansowych i gospodarki

 • 18.03.2016  
  Małgorzata Just
  Przyczynowość w sensie Grangera pomiędzy cenami kontraktów futures na surowce rolne na giełdach w Europie a cenami surowców rolnych w Polsce

 • 26.02.2016  
  Grzegorz Szwałek
  Wpływ skorelowania zmiennych na wartość opcji w metodzie Datara-Mathewsa. Próba analizy ryzyka inwestycji

 • 8.01.2016  
  Sabina Nowak
  Metody oceny zjawiska wygładzania dywidend na wybranych giełdach papierów wartościowych

 • 4.12.2015  
  Blanka Łęt
  Modelowanie zmienności w długich szeregach czasowych - porównanie modelu z przełączeniami typu Markowa i Spline-GARCH

 • 27.11.2015  
  Aleksandra Rutkowska, Dariusz Walczak
  Projects' ranking for participatory budget based on fuzzy TOPSIS method

 • 23.10.2015  
  Piotr Płuciennik, Agata Kliber
  Wykorzystanie dynamicznej kopuli do badania kierunków transmisji kryzysu zadłużeniowego

 • 16.10.2015  
  Przemysław Janicki
  Estymacja spreadu kredytowego implikowanego w cenach instrumentów dłużnych. Podejście ekonometryczne

 • 29.05.2015  
  Grzegorz Piekarski
  Modele wyceny opcji europejskich i amerykańskich

 • 15.05.2015  
  Marcin Bartkowiak
  Metody modelowania śmiertelności

 • 17.04.2015  
  Przemysław Janicki
  Optymalizacja portfela inwestycji przy wykorzystaniu szeregów stóp zwrotu o różnej długości

 • 20.03.2015  
  Grzegorz Szwałek
  Opcje rzeczywiste w wycenie projektów górniczych na wybranym przykładzie - analiza porównawcza

 • 13.03.2015  
  Aleksandra Rutkowska
  Investor’s satisfaction with fuzzy risk aversion and regret parameter

 • 6.03.2015  
  Filip Gurgul
  Prognozowanie z wykorzystaniem rynków predykcyjnych - badanie empiryczne

 • 23.01.2015  
  Marcin Bartkowiak
  Ryzyko długowieczności

 • 9.01.2015  
  Filip Gurgul
  Prognozowanie z wykorzystaniem rynków predykcyjnych

 • 5.12.2014  
  Małgorzata Just
  Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku towarów rolnych

 • 14.11.2014  
  Sebastian Piotrowski
  Bayesowska estymacja ryzyka płynności w modelu CAPM. Badania empiryczne

 • 17.10.2014  
  Piotr Płuciennik
  Zastosowanie modeli z przełączaniem typu Markowa do identyfikacji wydarzeń, które w największym stopniu zdeterminowały sytuację na polskim rynku międzybankowym

 • 30.05.2014  
  Piotr Płuciennik
  Wpływ premii za ryzyko kredytowe i płynność na kształtowanie się spreadu WIBOR-OIS

 • 23.05.2014  
  Eliza Buszkowska
  Dynamika notowań giełdowych a ostatni kryzys finansowy

 • 11.04.2014  
  Aleksandra Rutkowska
  Optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności Liu

 • 28.03.2014  
  Sebastian Piotrowski
  Model równowagi rynku kapitałowego z ryzykiem płynności

 • 14.03.2014  
  Krzysztof Echaust
  Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku futures w Polsce

 • 7.03.14  
  Aleksander Mercik
  Modele stochastycznej wariancji w prognozowaniu wartości zagrożonej i expected shortfall

 • 17.01.2014  
  Piotr Płuciennik
  Zastosowanie modeli przełącznikowych Markowa do oceny kondycji sektora bankowego w Polsce

 • 10.01.2014  
  Paweł Sakowski,Robert Ślepaczuk
  Does historical volatility term structure contain valuable information for predicting volatility futures and index futures?

 • 13.12.2013  
  Witold Orzeszko
  Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w ekonomicznych szeregach czasowych

 • 6.12.2013  
  Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior
  Wpływ cen paliw na procesy inflacyjne w gospodarce polskiej

 • 29.11.2013  
  Barbara Będowska-Sójka, Agata Kliber
  Oczekiwania czy stan gospodarki - co wpływa na kształtowanie się cen kontraktów CDS w Polsce?

 • 22.11.2013  
  Krzysztof Piontek
  Analiza mocy wybranych testów metod szacowania wartości zagrożonej – podejście symulacyjne

 • 15.11.2013  
  Blanka Łęt
  Zastosowanie modelu MS-GARCH-in-Mean z trzema stanami - analiza polskiego rynku akcji

 • 11.10.2013  
  Milda Burzała
  Analiza kospektralna w badaniu efektów zarażania na rynku kapitałowym. Zmiany jednoczesne czy opóźnione?

 • 24.05.2013  
  Piotr Płuciennik
  Co determinuje spready WIBOR-OIS?

 • 17.05.2013  
  Paweł Olsza
  Wpływ kryzysu finansowego na rynek międzybankowy instrumentów pochodnych stopy procentowej

 • 19.04.2013  
  Małgorzata Straszewska
  Zmienność kursów walut wybranych krajów europejskich w latach 1973 - 1998

 • 12.04.2013  
  Tomasz Chruściński
  Współzależność giełd papierów wartościowych w aspekcie procesów globalizacyjnych

 • 22.03.2013  
  Mirosława Żurek
  Modele SEM jako narzędzie oceny wpływu czynników behawioralnych na decyzje podejmowane przez inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym

 • 15.03.2013  
  Anna Kodym
  Wpływ zmian politycznych na rosyjski rynek finansowy

 • 22.02.2013  
  Małgorzata Doman
  Mikrostruktura giełd papierów wartościowych - teoria i rzeczywistość

 • 14.12.2012  
  Małgorzata Ćwiek
  Unia walutowa w kryzysie - badanie determinant i współzależności wiarygodności kredytowej państw strefy euro mierzonej notowaniami kontraktów CDS

 • 23.11.2012  
  Paweł Olsza
  Metody konstrukcji krzywej terminowej stóp procentowych po kryzysie płynności rynku międzybankowego z lat 2007 - 2009

 • 16.11.2012  
  Barbara Będowska-Sójka
  Analiza zdarzeń w danych śróddziennych

 • 9.11.2012  
  Krzysztof Echaust
  Czy stosowanie rozkładu normalnego w pomiarze VaR jest rzeczywiście błędne?

 • 19.10.2012  
  Adam Misiorek
  Krótkoterminowe prognozowanie i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie energetycznym z wykorzystaniem modeli niegaussowskich

 • 5.10.2012  
  Piotr Płuciennik, Agata Kliber, Paweł Kliber
  Wpływ światowego kryzysu gospodarczego 2007-2009 na rynek międzybankowy w Polsce

 • 18.05.2012  
  Józef Stawicki
  Klasyczne, niejednorodne i rozmyte łańcuchy Markowa

 • 20.04.2012  
  Rafał Weron
  Modelowanie spotowych cen energii elektrycznej

 • 13.04.2012  
  Katarzyna Bień-Barkowska
  Modelowanie dynamiki zleceń w systemie Reuters Dealing 3000 Spot Matching. Zastosowanie wielostanowych asymetrycznych modeli ACD.

 • 30.03.2012
  Piotr Płuciennik
  Kryzys finansowy 2007-2011 w Polsce. Co nam mówią spready WIBOR-OIS?

 • 23.03.2012  
  Paweł Kufel
  Liniowy zgodny dynamiczny model ekonometryczny jako predyktor zależności nieliniowych.

 • 9.03.2012  
  Maciej Kostrzewski
  Skoki wartości w finansowych szeregach czasowych - model Mertona i model Koua. Podejście bayesowskie

 • 24.02.2012
  Marcin Bartkowiak
  Inwestycje społecznie odpowiedzialne i ich efektywność na rynku polskim

 • 13.01.2012
  Krzysztof Echaust i Małgorzata Just
  Geometria kryzysu finansowego na podstawie akcji notowanych na GPW w Warszawie

 • 16.12.2011  
  Jarosław Krajewski
  Zastosowanie dynamicznych modeli czynnikowych do modelowania i prognozowania wybranych procesów makroekonomicznych

 • 25.11.2011
  Barbara Będowska-Sójka
  Periodyczne wzorce zmienności w danych śróddziennych

 • 18.11.2011
  Blanka Łęt
  Testowanie przyczynowości w sensie Grangera w ryzyku: rynek surowców energetycznych a globalny rynek finansowy

 • 21.10.2011
  Agata Kliber
  Środkowoeuropejski rynek instrumentów CDS - badanie współzależności i powiązań

 • 14.10.2011  
  Magdalena Osińska
  Metody opisu i analizy zależności przyczynowych w ekonomii

 • 7.10.2011
  Ludmiła Karbowniczek
  Zakres stosowalności modelu Log-Periodic Power Law

 • 20.05.2011
  Karolina Koziorowska
  Składnikowa, przyrostowa i marginalna wartość zagrożona

 • 6.05.2011
  Piotr Płuciennik
  Szacowanie premii za ryzyko na polskim rynku międzybankowym

 • 8.04.2011 
  Paweł Sakowski
  Wycena opcji indeksowych na danych wysokiej częstotliwości. Analiza porównawcza

 • 1.04.2011 
  Paweł Radwański
  Determinanty zmian rentowności polskich obligacji skarbowych

 • 18.03.2011
  Blanka Łęt
  Analiza zależności pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej WTI a U.S. Dollar Index

 • 11.03.2011
  Małgorzata Doman
  Modelowanie dynamiki korelacji w dużych portfelach: O-GARCH, DECO i MacGyver

 • 4.03.2011
  Ryszard Doman
  Czym kryzys z lat 2007-2009 różnił się od poprzednich? Analiza ekonometryczna dynamiki zależności na globalnym rynku finansowym

 • 21.01.2011
  Małgorzata Straszewska
  Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na zmienność kursu złotego

 • 14.01.2011
  Paweł Kliber
  Zmiany aktywności GPW - modelowanie na podstawie danych transakcyjnych za pomocą niejednorodnych procesów Poissona

 • 26.11.2010
  Michał Łukowski
  Wycena opcji menedżerskich

 • 19.11.2010 
  Andrzej Bernatowicz
  Wpływ informacji makroekonomicznych na stopy zwrotu z indeksu WIG20

 • 5.11.2010
  Anna Kodym
  Wpływ kryzysu amerykańskiego na kształtowanie się indeksów giełdowych rynków wschodzących

 • 22.10.2010 
  Blanka Łęt
  Model HAR: różne składowe zmienności na rynku surowców energetycznych

 • 15.10.2010 
  Piotr Płuciennik
  Badanie spreadu pomiędzy stawką POLONIA i stopą referencyjną

 • 21.05.2010 
  Katarzyna Koziorowska
  Warunkowa wartość zagrożona jako narzędzie do zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych

 • 7.05.2010
  Marcin Bartkowiak
  Transformata Esschera i jej wykorzystanie do wyceny opcji

 • 23.04.2010 
  Mateusz Pipień
  Prognozy Banku Centralnego - rola, wyzwania i współczesne tendencje na przykładzie Narodowego Banku Polskiego

 • 16.04.2010
  Barbara Będowska-Sójka
  Badania skoków w szeregach zwrotów z akcji spółek z WIG20

 • 26.03.2010
  Dominik Śliwicki
  Estymacja jądrowa w analizie ekonometrycznej

 • 19.03.2010
  Małgorzata Wiśniewska
  Wybrane teorie kursu równowagi

 • 12.03.2010 
  Jacek Kwiatkowski
  Modele STUR w średniej i wariancji - postać, własności oraz zastosowanie w analizie szeregów finansowych

 • 5.03.2010
  Blanka Łęt
  Value-at-Risk na rynku surowców energetycznych

 • 22.01.2010
  Eliza Buszkowska
  Zmienność implikowana

 • 15.01.2010
  Piotr Płuciennik
  Wykorzystanie modelu O-GARCH do modelowania stóp procentowych

 • 8.01.2010 
  Marcin Bartkowiak
  Teoretyczne podstawy wyceny opcji - modele z czasem ciągłym

 • 11.12.2009
  Karolina Koziorowska
  Porównanie metod optymalizacji portfela na niejednolitych danych

 • 27.11.2009
  Blanka Łęt
  Rynek surowców energetycznych

 • 20.11.2009
  Barbara Będowska-Sójka
  Interdependence between Polish, French and German Stock Markets – Evidence from Intraday Data

 • 13.11.2009
  Agata Kliber
  Wpływ ogłoszeń agencji ratingowych na zmienność kursów walutowych złotego i forinta

 • 16.10.2009 
  Aleksander Welfe
  Modelowanie na podstawie szeregów czasowych generowanych przez procesy I(1)

 • 9.10.2009
  Marcin Bartkowiak
  Teoretyczne podstawy wyceny opcji

 • 22.05.2009

Agata Kliber
Wpływ kryzysu 2008/2009 na zmianę zależności między kursem forinta a złotego

Barbara Będowska-Sójka i Agata Kliber
Zmienność zrealizowana na tle wybranych parametrycznych metod wyznaczania zmienności

 • 24.04.2009
  Piotr Płuciennik
  Badanie finansowych szeregów czasowych za pomocą modeli z czasem ciągłym

 • 17.04.2009
  Barbara Będowska-Sójka
  Wpływ amerykańskich ogłoszeń makroekonomicznych na na zmienność CAC40 i DAX

 • 3.04.2009
  Paweł Kliber
  Estymacja spektrum osobliwości jako metoda badania skoków cen

 • 20.03.2009 
  Jacek Osiewalski
  Bayesowskie porównywanie modeli ekonometrycznych i łączenie wiedzy                                                            

 • 13.03.2009
  Blanka Minc
  Performance attribution

 • 13.02.2008
  Agata Kliber
  Przenoszenie zmienności stóp procentowych w krajach Europy Środkowej

 • 30.01.2008
  Dorota Wiśniewska
  Istota, efekty i problemy połączenia analizy dyskryminacyjnej i analizy wskaźników technicznych
  w celu prognozowania krótko i długookresowych zmian cen akcji

 • 9.01.2009
  Karolina Koziorowska
  Wykorzystanie warunkowej wartości zagrożonej w budowaniu strategii zabezpieczających

 • 28.11.2008
  Krzysztof Ogrodnik
  Dynamika wielowymiarowych danych finansowych o wysokiej częstotliwości

 • 21.11.2008
  Blanka Minc
  Zależności między kursem gotówkowym a kursem terminowym wybranych kontraktów terminowych
  notowanych na GPW w Warszawie

 • 14.11.2008
  Eliza Buszkowska
  Porównywanie prognoz zmienności indeksu WIG20 i ich kombinacji za pomocą zbioru ufności modeli

 • 7.11.2008
  Piotr Płuciennik
  Wykorzystanie uogólnionej metody momentów do estymacji modeli dyfuzji

 • 24.10.2008
  Katarzyna Gierej
  Modelowanie ryzyka kredytowego

 • 30.05.2008
  Krzysztof Ogrodnik
  Optymalizacja warunkowej wartości zagrożonej (współautor: Karolina Koziorowska)

 • 9.05.2008
  Eliza Buszkowska
  Wybór najlepszych modeli prognostycznych zmienności indeksu WIG20 przy użyciu metody zbioru
  ufności modeli

 • 25.04.2008
  Piotr Płuciennik
  Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości do testowania skoków w procesach generujących dane na polskim rynku finansowym

 • 18.04.2008
  Barbara Będowska-Sójka
  Wpływ amerykańskich ogłoszeń makroekonomicznych na zwroty z indeksu WIG

 • 11.04.2008
  Małgorzata Wiśniewska
  Zmiany strukturalne w szeregach kursów walutowych

 • 4.04.2008 
  Małgorzata Doman 
  Strefy wpływów dominujących walut w gospodarce światowej

 • 14.03.2008
  Katarzyna Gierej
  Długa pamięć w szeregach stóp zwrotu i w szeregach zmienności indeksów giełdowych

 • 7.03.2008
  Karolina Koziorowska
  Miary ryzyka

 • 29.02.2008
  Paweł Kliber
  Podstawy modelowania stopy procentowej (2)

 • 18.01.2008
  Paweł Kliber
  Podstawy modelowania stopy procentowej

 • 11.01.2008
  Krzysztof Ogrodnik
  Ograniczenia klasycznego modelu optymalizacji portfela. Propozycja modyfikacji.

 • 14.12.2007
  Piotr Płuciennik
  Wykorzystanie wariacji wielopotęgowych do konstrukcji testów na występowanie skoków

 • 23.11.2007
  Eliza Buszkowska
  Testowanie nadrzędnej zdolności predyktywnej

 • 16.11.2007
  Barbara Będowska-Sójka
  Analiza zdarzeń z wykorzystaniem modeli GARCH

 • 26.10.2007
  Małgorzata Doman
  Modelowanie mikrostruktury polskiego rynku finansowego

 • 19.10.2007
  Marcin Bartkowiak
  Podstawy wyceny opcji

 • 12.10.2007
  Ryszard Doman
  Metody przestrzeni stanów w analizie szeregów czasowych

 • 25.05.2007
  Marcin Wiśniewski
  Ocena zdolności kredytowej gmin w Polsce

 • 18.05.2007
  Marcin Bartkowiak
  Zastosowanie modeli przełącznikowych do wyceny opcji

 • 20.04.2007
  Eliza Buszkowska
  Porównywanie zdolności prognostycznych modeli zmienności (2)

Piotr Płuciennik
Wykorzystanie zmienności zrealizowanej do estymacji procesów stochastycznych z czasem ciągł
ym

 • 13.04.2007
  Barbara Będowska-Sójka
  Reakcja rynku na informacje o ogłoszeniu dywidendy

 • 30.03.2007
  Eliza Buszkowska
  Porównywanie zdolności prognostycznych modeli zmienności

 • 23.03.2007
  Krzysztof Ogrodnik
  Uproszczone metody estymacji modeli MGARCH

 • 9.03.2007
  Karolina Koziorowska
  Warunkowa wartość zagrożona

 • 16.02.2007
  Piotr Płuciennik
  Analiza ekonometryczna zmienności zrealizowanej

 • 12.01.2007
  Marcin Bartkowiak
  Zastosowanie modeli GARCH do wyceny opcji

 • 5.01.2007
  Barbara Będowska-Sójka
  Modele dyskretnego wyboru

 • 15.12.2006
  Eliza Buszkowska
  Metody bootstrapowe we wnioskowaniu statystycznym

 • 8.12.2006
  Krzysztof Ogrodnik
  Prognozowanie optymalnej struktury portfela akcji

 • 24.11.2006
  Małgorzata Doman
  Dynamika rozkładów warunkowych procesów finansowych (2)

 • 17.11.2006
  Piotr Płuciennik
  Modeling and forecasting the implied volatility of the WIG20 index

 • 10.11.2006
  Agata Kliber
  Przenoszenie zmienności stopy procentowej pomiędzy stopami o różnym terminie do wykupu

 • 27.10.2006
  Paweł Kliber
  Modelowanie cen akcji za pomocą procesów Lévy'ego

 • 20.10.2006
  Małgorzata Doman
  Dynamika rozkładów warunkowych procesów finansowych (1)

 • 13.10.2006
  Ryszard Doman
  25 lat ekonometrii finansowej